Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Norsk Gallup er et heleid datterselskap av Kantar. Det er Norsk Gallup som er ansvarlig for datainnsamlingen til Kantar. Kantar er Norges største tilbyder av analysebasert rådgivning og leverer rådgivningstjenester til både offentlige og private virksomheter. Resultatene fra våre undersøkelser er viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder. Informasjonen vi samler inn, blir behandlet statistisk og anonymisert før rapportering. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt.

Hvilken personlig informasjon behandler vi?

Vår befolkningsdatabase inneholder informasjon om navn, adresse, kjønn, alder, geografi og telefonnummer til personer over 15 år bosatt i Norge. All denne informasjonen er hentet fra offentlige registre. Du kan lese mer om hvordan vi har fått dine kontaktopplysninger her: http://www.kantar.no/om/norsk-gallup/ofte-stilte-sporsmal/

I tillegg har vi en database for bedrifter. Denne inneholder informasjon om bransje, bedriftsstørrelse, omsetning og kontaktinformasjon til alle bedrifter registrert i Norge. Informasjonen er hentet fra Brønnøysundregisteret.

Hvordan behandler vi svarene dine

Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd. For å kunne oppnå dette, er det viktig at flest mulig av de vi forespør, ønsker å delta. Ved å delta i undersøkelser får du mulighet til å gi uttrykk for dine synspunkter og påvirke utviklingen av produkter og tjenester.

Ved deltakelse i en undersøkelse vil vi aldri avsløre din identitet overfor vår oppdragsgiver. Norsk Gallup Institutt AS og Kantar AS behandler alle personopplysninger konfidensielt. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere som er underlagt taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

For bedre utnyttelse av datamaterialet vil vi i noen tilfeller også koble dine svar sammen med offentlige tilgjengelige informasjon. Dine persondata kan slås sammen med data fra andre personer for å danne grupper med bestemte egenskaper. F.eks. kan slike grupper si noe om sannsynligheten for å lese nett- eller papiravis, for å kjøpe bil eller for at man skal benytte kulturtilbud. Det er ikke mulig å koble data fra slike grupper tilbake til enkeltpersoner, og dine persondata vil bli slettet i etterkant. Formålet er å bruke dataene til statistiske analyser og markedsføring av produkter mot relevante grupper.

Ved deltakelse i våre undersøkelser samtykker du til at informasjonen du gir lagres i inntil tre år. Dataene lagres kun i Europa og i tråd med kravene i EUs forordning for personvern (GDPR).

Vi følger de lover, retningslinjer og bransjestandarder som gjelder vår virksomhet og ivaretar våre deltakeres behov for konfidensialitet, anonymitet og verner om personlige opplysninger. Utover personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer, omfatter dette også Esomars og Norges Markedsanalyseforenings etiske regler og bransjestandard. Våre rutiner, systemer og framgangsmåter er i tråd med bransjens ISO standard og etiske retningslinjer. 

Barns personopplysninger

Vi vil alltid spørre om samtykke fra foresatt dersom vi samler inn informasjon om barn som er under 15 år.

Svarene dine brukes utelukkende til statistiske analyser

Norsk Gallup samler inn data til markedsanalyse, meningsmålinger og andre typer statistiske undersøkelser. Informasjonen du gir oss brukes ikke til noen form for markedsføring eller salg rettet mot deg. Våre kunder får kun tilgang til informasjon som er statistisk bearbeidet eller data der det ikke er mulig å se hva enkeltindivider har svart. Vi vil alltid spørre om eksplisitt samtykke i forkant dersom våre kunder mottar data som kan identifisere enkeltpersoner.  

Sletting av personopplysninger

Kantar og Norsk Gallup har særskilte rutiner for anonymisering og sletting av personopplysninger. Sletting av personopplysninger er automatisert.

Du har rett til innsyn i informasjonen vi har lagret om deg.

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Ved spørsmål om innsyn kan vi kreve særskilt legitimasjon for å sikre oss mot feilaktig utlevering av personopplysninger.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i våre undersøkelser, og du kan når som helst avbryte en undersøkelse hvis du ønsker det. Det er viktig for oss at personopplysningene vi har og bruker er nøyaktige, fullstendige, aktuelle, relevante, og basert på den nyeste informasjonen som er tilgjengelig for oss. Derfor er det også viktig at svarene du oppgir er riktige.

Vi forstår og respekterer at det kan være enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan alltid velge å la være å svare på enkeltspørsmål ved å velge «vil ikke svare» eller tilsvarende alternativ.

Dataansvarlig og henvendelse

Vårt personvernombud kan kontaktes for spørsmål om behandling av personopplysninger eller om du vil trekke ditt samtykke tilbake.  Personvernombudet kan kontaktes på personvern@norskgallup.no. Eventuelle klager kan stilles til Datatilsynet.

Den dataansvarlige er Kantar AS, Lakkegata 23, Postboks 9116 Grønland, N-0133 Oslo. Telefon 911 11 600. Ytterligere opplysninger om Kantar finner du på www.kantar.no.

Vi reviderer og oppdaterer våre retningslinjer knyttet til personvern årlig, og den oppdaterte informasjonen skal alltid ligge på denne nettsiden. Vi vil angi når retningslinjene sist ble oppdatert.

Oppdatert 10.02.22